Finanse - Biznes i Praca

Kalkulator w głowie, pieniądz w kieszeni

six kolczyki Założenie że się będzie prowadziło własny biznes mniejszy albo większy i z tego tytułu osiągnie doc...

Więcej

Joint venture cóż to takiego i jak się sprawdza

W świecie biznesu nie zawsze jest tak że ten kto ma pomysł albo też materiały posiada takie środki ...

Więcej

Obsługa klienta

W dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele sklepów różnego rodzaju, dlatego ważne jest umiejętnoś...

Więcej

Rozwój Polski po 1989 roku

Założenie że się będzie prowadziło własny biznes mniejszy albo większy i z tego tytułu osiągnie doc...

Więcej

Finanse

W dzisiejszych czasach finanse możemy określić jako ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka).Istnieje kilka funkcji finansów: stymulacyjna (hamowanie lub pobudzanie działalności gospodarczej), rozdzielcza (ostateczna, transakcyjna i transferowa), fiskalna (gromadzenie funduszy przez podatki, obligacje, banki itd.) i kontrolna. Finanse dzieli się ze względu na kryterium przedmiotowe i podmiotowe. Sercem finansów jest budżet państwa rozumiany jako plan zatwierdzony ustawą o kształtowaniu dochodów i wydatków państwa w skali roku. Budżet państwa jest sporządzany w trzech układach: dochody, wydatki, planowany deficyt. Jest to najwyższy ranga plan finansowy polityki oraz narzędzie polityki społecznej. Budżet uwzględnia przychody i rozchody następujących instytucji: sądów, trybunałów i administracji rządowej. Pojęcie budżetu państwa może być rozumiane w trzech aspektach: ekonomicznym (pewien fundusz pieniężny), prawnym (pewien akt normatywny) i technicznym (gromadzenie i wydatkowanie środków budżetowych). Dochody budżetowe można sklasyfikować według poniższej listy: bezzwrotne (podatki, cła i czynsze) oraz zwrotne (kredyty, pożyczki, weksle i obligacje), natomiast wydatki budżetowe klasyfikujemy w następujący sposób: wydatki na rolnictwo, oświatę, naukę, opiekę społeczną, ochronę narodową, bezpieczeństwo publiczne, itd. Wydatki mogą być finansowane z podatkami lub za pomocą deficytu. Deficyt występuje gdy wydatki przekroczą dochody, wtedy państwo ma problemy finansowe i musi „przycisnąć pasa”. Można rozróżnić kilka typów finansów: finanse publiczne (finanse państwa i samorządu terytorialnego), finanse prywatne (obejmują wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz finanse gospodarstw domowych (dotyczą prac zarobkowych, jak i również zasiłków, rent i emerytur). Polityką finansową nazywamy świadomą działalność organów i instytucji państwa polegającą na określeniu celu swojej działalności oraz optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia tych celów. Rozróżniamy kilka kategorii celów polityki finansowej: wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, konkurencyjność gospodarki, itd. Polityka finansowa podlega następującym kryteriom: kryterium PKB (ocena względem stopy wzrostu gospodarczego), kryterium redukcji tempa inflacji (ocena względem zmniejszania się stopy inflacji) i kryterium bezrobocia (ocena względem stopy bezrobocia w danym kraju). Reasumując finanse są bardzo szerokim pojęciem, ale za to bardzo istotnym dla roli państwa, gdyż dzięki temu władza wie ile może wydać funduszy na konkretne dziedziny życia codziennego itd. Jeżeli państwo ma za mało pieniędzy, wtedy nie może pozwolić na nadprodukcję, gdyż doświadczylibyśmy katastrofy ekonomicznej. W ostatecznym rozrachunku można zwrócić się do sąsiedniego państwa z prośbą o pożyczkę, ale chyba nikt na świecie nie lubi mieć długów, takie rozwiązanie na pewno nie byłoby opłacalne.